REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO POLSKI INSTYTUT JĘZYKOWY W WARSZAWIE

Osoba prawna prowadząca placówkę i realizująca sprzedaż:

Fundacja MOBI

UL. MAZOWIECKA 12/24

00-048 WARSZAWA 

NIP: 5272766121                    

Strona internetowa – strona internetowa  www.instytutjezykowy.pl

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

Kurs – jeden z kursów, który jest oferowany przez szkołę, opisy poszczególnych kursów dostępne są na stronie internetowej płacówki. Kurs może być prowadzony stacjonarnie przy ul. Mazowiecka 12/24, 00-048 Warszawa lub online.

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa

1.1 Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów w Polskim Instytucie Językowym w Warszawie.

1.2 Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Polskim Instytucie Językowym w Warszawie oraz na stronie www.instytutjezykowy.pl , o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera Umowę z Polskim Instytucie Językowym o przeprowadzenie kursu i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

 2. Warunek podstawowy

2.1 Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Polskim Instytucie Językowym w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat.
Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

2.2 Polski Instytut Językowy stosuje zasadę równego traktowania, tzn. że każda osoba fizyczna, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana tak samo jak byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.

 3. Ceny
3.1 Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Polskiego Instytutu Językowego w Warszawie oraz na stronie www.instytutjezykowy.pl.

3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Polskim Instytucie Językowym w Warszawie.
3.4 Opłata za kurs obejmuje koszty materiałów dydaktycznych.

4. Warunki płatności
4.1 Opłatę za kurs można uiścić:

a) kartą płatniczą w Sekretariacie Polskiego Instytutu Językowego w Warszawie,

b) gotówką w Sekretariacie Polskiego Instytutu Językowego w Warszawie,

c) przelewem na konto: FUNDACJA MOBI / UL. MAZOWIECKA 12/24, 00-048 WARSZAWA NIP: 5272766121 MBANK S.A. Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK PL 56 1140 2004 0000 3002 7844 0765

d) w sklepie internetowym na stronie https://frogpoint.pl/shop/

e) przez platformę www.polski.langlion.com – system płatności Tpay

4.2 Kursanci kontynuujący naukę mogą zapłacić za kurs przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy. Przelew powinien wpłynąć na konto Fundacji MOBI najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów. Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce na kursie.

4.3 Za moment wniesienia opłaty za kurs przyjmuje się chwilę uznania przez bank rachunku bankowego Fundacji MOBI kwoty przekazanej na poczet kursu.

5. Odstąpienie od umowy – umowa zawarta na odległość

5.1 W przypadku, gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem Polskiego Instytutu Językowego, Uczestnik, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów których mowa w 5.4 i 5.6 poniżej.

5.2 Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może odstąpić od Umowy, składając Polskiemu Instytutowi Językowemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres: ul. Mazowiecka 12/24, 00-048 Warszawa, e-mail: [email protected].

5.3 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta lub korzystając ze wzoru odstąpienia dostępnego w biurze Organizatora (ul. Mazowiecka 12/24, 01-307 Warszawa), jednak nie jest to obowiązkowe.

5.4 W przypadku, gdy przy zawarciu Umowy Uczestnik otrzymał podręcznik, ma obowiązek zwrócić go Polskiemu Instytutowi Językowemu w stanie nienaruszonym na adres ul. Mazowiecka 12/24, 00-048 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Polski Instytut Językowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu książki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu. W przypadku rozpakowania otrzymanej Książki i zdjęcia folii zabezpieczającej, Uczestnik ma obowiązek opłacić wartość podręcznika w wysokości 75 złotych, wtedy książka nie podlega zwrotowi.

5.5 Uczestnik ma prawo złożyć wyraźne oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5.6 Jeżeli Uczestnik wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed terminem odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

6. Rezygnacja z kursu

6.1 Złożenie rezygnacji (wypowiedzenia) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.2 W przypadku zawarcia Umowy na więcej niż jeden kurs (moduł), Uczestnik Kursu może złożyć oświadczenie o rezygnacji (wypowiedzeniu) kolejnych modułów kursu przed ich rozpoczęciem, zaś w takim przypadku nie będzie obowiązany do uiszczania opłaty w tym zakresie, a jeśli dokonał opłaty, wówczas taka zostanie zwrócona, przy czym w odniesieniu do pierwszego modułu Kursu zastosowanie znajdą poniższe zasady.

6.3 W odniesieniu do Umowy zawartej na czas jednego modułu, a także w odniesieniu do pierwszego modułu Kursu obejmującego więcej niż jeden moduł, Strony postanawiają, iż:

(i) w przypadku nieotrzymania dokumentów wizowych lub pobytowych na podstawie dokumentów wydanych w związku z uczestnictwem w Kursie Organizator zwraca koszt Kursu pomniejszony o opłatę kosztową w wysokości 300 (trzysta) złotych wyłącznie po przedstawieniu decyzji w sprawie odmowy wydania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy

(ii) w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji (wypowiedzeniu) Kursu do 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu Kursu, nastąpi zwrot opłaty za Kurs pomniejszony o opłatę kosztową w wysokości 300 (trzysta) złotych,

(iii) w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji (wypowiedzeniu) Kursu do 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu Kursu, ale do momentu jego rozpoczęcia, nastąpi zwrot opłaty za Kurs pomniejszony o opłatę kosztową w wysokości 400 (czterysta) złotych,

(iv) w przypadku, gdy Uczestnik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu (rezygnacji) Kursu po rozpoczęciu pierwszego modułu nastąpi zwrot opłaty za Kurs pomniejszony o opłatę kosztową, stanowiącą 80% (osiemdziesiąt procent) opłaty za pierwszy moduł.

6.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 5 kursantów, Polski Instytut Językowy w Warszawie zastrzega
sobie możliwość rozwiązania kursu lub zaoferowania go w postaci kursu w małej grupie:

4 kursantów – 40 godzin akademickich,

3 kursantów – 32 godzin akademickich,

2 kursantów – 20 godzin akademickich .
6.5 W przypadku rozwiązania kursu przez Polski Instytut Językowy, zwracana jest cała opłata za kurs. W obu przypadkach przysługuje kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile istnieją w niej wolne miejsca.

6.6 Niezależnie od powyższego, opłata za Kurs jest zwracana w całości na rzecz Uczestnika wyłącznie wówczas, gdy zachodzi ważny powód w postaci ciężkiej choroby lub wypadku, co Uczestnik obowiązany jest udokumentować przy składaniu oświadczenia o rezygnacji (wypowiedzeniu), przy czym ostateczna decyzja uzależniona jest od oceny Organizatora.
6.7 Zwrot środków będzie dokonany na konto bankowe w ciągu 14 dni od przyjęcia rezygnacji lub poinformowania Uczestnika o rozwiązaniu Umowy.

7. Przydział do grupy / liczebność grup
7.1 Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie wyniku testu i rozmowy kwalifikacyjnej w Polskim Instytucie Językowym w Warszawie lub aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w Polskim Instytucie Językowym w Warszawie.
7.2 Grupy kursów standardowych w Polskim Instytucie Językowym w Warszawie liczą maksymalnie 10 osób, a minimalna liczba uczestników kursu wynosi 5 osób.
7.3 Kursant może dopisać się do grupy w ramach wolnych miejsc po rozpoczęciu kursu, ale najpóźniej do 4 zajęcia w ramach kursu, ponosząc regularną opłatę za kurs.

8. Udział w zajęciach
8.1 Kursanci Polskiego Instytutu Językowego w Warszawie uczestniczą w zajęciach respektując zasady kultury oraz normy współżycia społecznego.

8.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której kursant został zapisany.

9. Warunki techniczne do udziału w kursie online

9.1 Korzystanie z kursu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika Systemu graficzną przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

9.2 System jest wykonany przy użyciu technologii, które pozwalają na korzystanie z niego za pomocą powszechnie używanych typów komputerów osobistych, systemów operacyjnych oraz typów połączeń internetowych.

9.3 Dostęp do Systemu Użytkownik Systemu uzyskuje po zalogowaniu się do Systemu z użyciem Aplikacji. Do zalogowania konieczne jest podanie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu. Użytkownik Systemu jest odpowiedzialny za ochronę loginu i haseł dostępu oraz zobowiązany jest okresowo je zmieniać w celu ochrony dostępu do Systemu.

9.4 W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Operatora zapisane mogą zostać pliki cookies.

9.5 Strony internetowe Systemu zostały zoptymalizowane dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024x768 pikseli.

9.6 W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

9.7 Uczestnik kursu zobowiązany jest do korzystania z systemu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami.

9.8 Korzystający platformy mają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne.

 10. Hospitacje

W ramach kursu przeprowadzane są przez Dyrektora niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Polski Instytut Językowy w Warszawie hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.

11. Zaświadczenie ukończenia kursu
11.1 Po zakończenie kursu każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu , jeżeli
a. uczestniczył w co najmniej 80 % zajęć,
b. spełnił wymogi określone przez lektorów takich jak prace domowe, prezentacje itp., c. zaliczenie dwóch testów ewaluacyjnych (w połowie kursu oraz testu końcowego).

11.2 Do uczestnictwa w kursie na następnym poziomie uprawnia
zaświadczenie ukończenia kursu.

11.3 W przypadku uzyskania mniej niż 60% punktów w teście, istnieje możliwość poprawy wyniku przed rozpoczęciem nowego semestru przez powtórne przystąpienie do testu. Termin testu należy ustalić z lektorem i Sekretariatem.

12. Zakres odpowiedzialności

Polski Instytut Językowy w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą Odpowiedzialność Polskiego Instytutu Językowego w Warszawie i jego zespołu ogranicza się do przypadków działania umyślnego. Polski Instytut Językowy w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające pod kontrola obu stron.

13. Skargi, reklamacja
13.1 Skargi i zażalenia należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Polskiego Instytutu Językowego w Warszawie. Na skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Dyrektor niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Polski Instytut Językowy w Warszawie w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni.

  • Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących udziału w kursach.

13.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Polski Instytut Językowy lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  • Reklamacje dotyczące kursów należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Polski Instytut Językowy ul. Mazowiecka 12/24, 00-048 Warszawa.
  • Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

 14. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
14.1 Polski Instytut Językowy w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Polski Instytut Językowy w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
14.2. Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 11.10.2023 roku.

Na skróty

getresponse logo

 Agencja reklamy

Tak, zapisuję się do newslettera Polskiego Instytutu Językowego! Chcę otrzymywać informację o wszystkich wydarzeniach, konkursach i promocjach prosto na moją skrzynkę e-mailową.
Administratorem danych jest: Fundacja MOBI
>> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE TWOICH DANYCH